lv en

LU 77.STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Sekcijas/Sēdess

Bioloģijas fakultāte
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība No 01.02.2019 09:00 Līdz 01.02.2019 18:00
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija No 22.02.2019 10:00 Līdz 22.02.2019 14:00
Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija No 31.01.2019 09:00 Līdz 31.01.2019 17:00
Bioloģijas plenārsēde No 08.02.2019 10:30 Līdz 08.02.2019 12:00
Augu bioloģija No 30.01.2019 10:00 Līdz 30.01.2019 15:00
Augu selekcija un introdukcija No 07.02.2019 15:00 Līdz 07.02.2019 16:00
Botānikas un ekoloģijas sekcija No 29.01.2019 09:00 Līdz 29.01.2019 12:00
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija No 22.02.2019 09:00 Līdz 22.02.2019 14:00
Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem – ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē No 07.02.2019 10:00 Līdz 07.02.2019 17:00
Fizikas,matemātikas un optometrijas fakultāte
 Cilvēka fizioloģija un uztvere No 15.02.2019 09:00 Līdz 15.02.2019 15:00
Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas virzienos No 08.02.2019 10:30 Līdz 08.02.2019 17:00
Magnētiska mīkstā vide No 01.02.2019 13:30 Līdz 01.02.2019 17:00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Telpiskā plānošana un attīstība No 31.01.2019 10:00 Līdz 31.01.2019 17:00
Ģeogrāfiskā mobilitāte, demogrāfiskie izaicinājumi un teritoriju attīstība No 01.02.2019 10:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Ģeomātika
Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība
Spatial Planning and Governance
Risinājumi vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā un vides kvalitātes nodrošināšanā mainīga klimata apstākļos
Ķīmijas fakultāte, Analītiskās un Fizikālās ķīmijas sekcija
Atomfizikas un spektroskopijas instituts
Bioloģijas institūts
Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā
Cietvielu fizikas institūts
Fizikas institūts
Fundamentālā un lietišķā magnetohidrodinamika
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi No 21.03.2019 09:00 Līdz 22.03.2019 18:00
Ķīmiskās fizikas institūts
Nanoelektronika, nanotehnoloģijas un radiācijas procesi No 01.02.2019 10:00 Līdz 01.02.2019 13:00
Matemātikas un informātikas institūts
Datorlingvistikas sekcija No 21.02.2019 14:00 Līdz 21.02.2019 17:00
Materiālu mehānikas institūts
Mikrobioloģijas institūts
LU Botāniskais dārzs
Augu selekcija un introdukcija No 07.02.2019 14:30 Līdz 07.02.2019 16:00
Medicīnas fakultāte
International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia No 22.02.2019 08:30 Līdz 22.02.2019 17:00
Astronomijas institūts
Astronomijas sekcijas sēde No 22.02.2019 11:00 Līdz 22.02.2019 17:00
Datorikas fakultāte
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas (kognitīvās zinātnes) No 08.02.2019 14:30 Līdz 08.02.2019 18:00
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas (datorika) No 01.02.2019 14:30 Līdz 01.02.2019 18:00
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas (kognitīvās zinātnes)
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas (plenārsēde) No 25.01.2019 14:30 Līdz 25.01.2019 18:00
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi No 21.03.2019 09:00 Līdz 22.03.2019 18:00
Humanitāro zinātņu fakultāte
Kopiena un atstumtība literatūrā un vizuālajā kultūrā No 01.02.2019 15:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Valoda starpkultūru kontekstā No 30.01.2019 10:00 Līdz 30.01.2019 12:00
Tolerance darbībā, sajūtās un domāšanā No 01.03.2019 09:00 Līdz 01.03.2019 17:00
Āzijas sabiedrības: kultūras identitāte un modernizācija No 05.02.2019 09:00 Līdz 05.02.2019 16:00
Zinātnes valoda No 29.03.2019 09:30 Līdz 29.03.2019 16:30
Literatūra - kultūra - mediji No 28.02.2019 14:30 Līdz 28.02.2019 18:00
Antīkais kultūrmantojums Latvijā No 28.02.2019 10:30 Līdz 28.02.2019 14:00
Folkloristikas sekcija "Preiļu un Līvānu novadu vērtību krustpunktos" No 01.03.2019 12:00 Līdz 01.03.2019 17:00
Jauniešu maltīte literatūrā, valodā un kultūrā No 12.02.2019 10:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Latviešu un vispārīgā valodniecība : "Gramatika un valodas normēšana" No 14.02.2019 09:00 Līdz 14.02.2019 17:00
Slāvu valodniecības sekcija : "Balto-Slavica : baltu un slāvu valodu mijiedarbība un paralēlas,2" No 01.02.2019 13:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā, 3" No 07.03.2019 10:00 Līdz 08.03.2019 10:00
Identitāte un piederība (Identité et Appartenance )
Jaunas teorētiskās pieejas spāņu kā svešvalodas apguvē (Nuevas aportaciones teóricas a la enseñanza de ELE) No 29.03.2019 11:00 Līdz 29.03.2019 13:30
Mutiskās un rakstiskās saziņas prasmju izmantošana valodu apguvē . Pārdomas un dalīšanās pieredzē (Experiencias reflexivas en la enseñanza de las destrezas orales y escritas)
Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss. Augustam Saulietim 150
Radošais seminārs "Teātra mākslinieku iesaistīšana teātra zinātnes studiju darbā: mērķi, metodes, rezultāti"
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sekcija. No 06.02.2019 14:00 Līdz 06.02.2019 15:30
Teoloģijas fakultāte
Vēstures un filozofijas fakultāte
Universitātes cauri gadsimtiem - vēsturiskā pieredze un šodienas pētniecības realitātes No 08.02.2019 10:00 Līdz 08.02.2019 17:00
Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultāte
Augstskolas pedagoģija:jauni izaicinājumi studiju procesā No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Tradicionālais un inovatīvais pirmsskolas pedagoģiskajā procesā No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Tradicionālais un inovatīvais skolas pedagoģiskajā procesā No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Psiholoģija No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Izglītības vadība No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Iekļaujošā izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Māksla. Dizains. Tehnoloģijas. Izglītība. No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Valoda un literatūra izglītības kontekstā No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Sociālā pedagoģija No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās No 12.02.2019 09:00 Līdz 13.02.2019 17:00
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte
Mārketings un loģistika No 31.01.2019 10:00 Līdz 31.01.2019 14:00
Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā No 01.02.2019 13:00 Līdz 01.02.2019 18:00
Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika No 08.02.2019 14:00 Līdz 08.02.2019 18:00
Finanses un grāmatvedība: tendences un izaicinājumi No 13.02.2019 14:30 Līdz 13.02.2019 18:00
Produktivitātes celšana: iespējas un praktiskie risinājumi No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 13:00
Grāmatvedības un audita pētījumi un prakse No 14.02.2019 14:30 Līdz 14.02.2019 16:30
Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti No 22.02.2019 10:00 Līdz 22.02.2019 15:00
Ergonomika un darba vide. Industriālā inženierija No 08.03.2019 15:00 Līdz 08.03.2019 18:00
Human Resources and Social Policy No 14.03.2019 13:00 Līdz 14.03.2019 17:00
Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) No 22.03.2019 10:00 Līdz 22.03.2019 14:00
Demogrāfijas vieta un loma sociālajās zinātnēs No 22.03.2019 14:00 Līdz 22.03.2019 18:00
Innovation ecosystems in rapidly changing business environment: formation, development and failures No 21.02.2019 18:15 Līdz 21.02.2019 21:30
Dalīšanās ekonomikas attīstības tendences
Impact of globalization to national economies and business No 24.01.2019 15:00 Līdz 24.01.2019 18:00
Latvijas tautsaimniecības izaugsmes un konkurētspējas aspekti No 08.02.2019 15:00 Līdz 08.02.2019 18:00
Plenary Session
Aktualitātes biznesa, vadības un ekonomikas jomā
Juridiskā fakultāte
Vārds doktorantiem krimināltiesībās No 15.02.2019 16:00 Līdz 15.02.2019 19:00
Privāttiesību pilnveidošanas problēmas I No 22.02.2019 09:00 Līdz 22.02.2019 12:00
Privāttiesību pilnveidošanas problēmas II No 22.02.2019 13:00 Līdz 22.02.2019 16:00
Starptautiskās privāttiesības No 27.02.2019 10:00 Līdz 27.02.2019 13:00
Starptautiskās publiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības No 27.02.2019 14:00 Līdz 27.02.2019 17:00
Tiesību teorijas un vēstures aktuālie problēmjautājumi No 28.02.2019 10:00 Līdz 28.02.2019 13:00
Tiesību teorijas un vēstures izaicinājumi Latvijas tiesiskajā sistēmā pēc neatkarības atjaunošanas No 28.02.2019 13:00 Līdz 28.02.2019 17:00
Plenārsēde: Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība : dažādu tiesību nozaru perspektīva No 15.02.2019 10:00 Līdz 15.02.2019 12:00
Satversmē nostiprināto vērtību krimināltiesiskā aizsardzība No 15.02.2019 13:00 Līdz 15.02.2019 17:00
Valststiesību aktualitātes teorijā un praksē No 07.03.2019 10:00 Līdz 07.03.2019 13:00
Sociālo zinātņu fakultāte
Filozofijas un socioloģijas institūts
Kritiskā domāšana,konkurētspēja, inovācijas un globalizācija No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
LU bibliotēka
Stapnozaru izglītības inovāciju centrs
Atomfizika,optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika
Atomfizika,optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika No 15.02.2019 18:00 Līdz 15.02.2019 18:01
Biomedicīna,farmācija
Cilvēks un tehnoloģijas,izglītības kvalitāte
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība No 15.02.2019 10:15 Līdz 15.02.2019 12:30
Augu daudzveidības pētījumi ex situ No 07.02.2019 13:00 Līdz 07.02.2019 14:30
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
Latvijas klimats un ūdeņi - mainība, tendences un ietekmes
Risinājumi vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā un vides kvalitātes nodrošināšanā mainīga klimata apstākļos
Aktuālie jautājumi augsnes un biotas izpēte Latvijā
Senie baseini, ģeoloģiskie procesi, organismi un klimats
Aktuālie pētījumi kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā
Ģeoloģiskās vides resursi mainīgā klimatā
Meža ekoloģija un pārvaldība
Letonika,diaspora un starpkultūru komunikācija
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai
Nano un kvantu tehnoloģijas,inovatīvi materiāli
Nano, kvantu tehnoloģijas un inovatīvi materiāli tautsaimniecībai No 22.03.2019 13:00 Līdz 22.03.2019 18:00
Reģeneratīvā medicīna, biobanka
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai
Kritiskā domāšana,konkurētspēja, inovācijas un globalizācija
Kritiskā domāšana,konkurētspēja, inovācijas un globalizācija No 14.02.2019 12:00 Līdz 14.02.2019 17:00
LU Akadēmiskā bibliotēka
Bibliotēkas atstātās zīmes grāmatās No 26.03.2019 11:00 Līdz 26.03.2019 17:00
Grāmata zīmēs un krāsās No 27.03.2019 11:00 Līdz 27.03.2019 17:00
Rīgas medicīnas koledža
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
Rīgas 1. medicīnas koledža
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
P.Stradiņa medicīnas koledža
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
LU Muzejs
Zinātņu vēsture un muzeoloģija
Datorlingvistikas sekcija
Alūksne
Bauska
Cēsis
Jēkabpils
Kuldīga
Madona
Tukums
Ventsils

Personas dati

Apstiprinājums


Iegūtie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas f) apakšpunktu