lv en

LU 77. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Pieteikšanās beigusies


Iegūtie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu