lv en

LU 77. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Sekcijas/Sēdes

Astronomijas institūts
Astronomijas sekcijas sēde
No 22.02.2019 11:00 Līdz 22.02.2019 17:00
Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Atomfizika, kosmiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika
No 15.02.2019 13:00 Līdz 15.02.2019 17:00
Bioloģijas fakultāte
Augu bioloģija
No 30.01.2019 10:00 Līdz 30.01.2019 15:00
Augu selekcija un introdukcija
No 07.02.2019 14:30 Līdz 07.02.2019 16:00
Bioloģijas plenārsēde
No 08.02.2019 10:30 Līdz 08.02.2019 12:00
Botānikas un ekoloģijas sekcija
No 29.01.2019 09:00 Līdz 29.01.2019 12:00
Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
No 22.02.2019 09:00 Līdz 22.02.2019 14:00
Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība
No 01.02.2019 09:00 Līdz 01.02.2019 18:00
Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija
No 22.02.2019 10:00 Līdz 22.02.2019 14:00
Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem – ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē
No 07.02.2019 10:00 Līdz 07.02.2019 17:00
Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija
No 31.01.2019 09:00 Līdz 31.01.2019 17:30
Bioloģijas institūts
Inovatīvie un pielietojamie pētījumi bioloģijā
No 01.02.2019 10:00 Līdz 01.02.2019 15:00
Cietvielu fizikas institūts
Datorikas fakultāte
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas (datorika)
No 01.02.2019 14:30 Līdz 01.02.2019 18:00
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas (kognitīvās zinātnes)
No 08.02.2019 14:30 Līdz 08.02.2019 18:00
Inovatīvās informācijas tehnoloģijas (plenārsēde)
No 25.01.2019 14:30 Līdz 25.01.2019 18:00
Fizikas institūts
Fundamentālā un lietišķā magnetohidrodinamika
No 22.02.2019 08:00 Līdz 22.02.2019 12:00
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte
 Cilvēka fizioloģija un uztvere
No 15.02.2019 09:00 Līdz 15.02.2019 15:00
Algebra un diskrētā matemātika
No 21.02.2019 16:30 Līdz 21.02.2019 18:00
Lāzeru centra pētījumi kvantu un nanotehnoloģiju, kā arī astrofizikas virzienos
No 08.02.2019 10:30 Līdz 08.02.2019 13:30
Magnētiska mīkstā vide
No 01.02.2019 13:30 Līdz 01.02.2019 17:00
Matemātiskā modelēšana un diferenču vienādojumi
No 07.03.2019 16:30 Līdz 07.03.2019 18:00
Matemātiskā statistika
No 14.03.2019 16:30 Līdz 14.03.2019 19:00
Uz nestriktas loģikas balstītas matemātiskas struktūras: teorētiskie aspekti un pielietojumi
No 28.02.2019 18:00 Līdz 28.02.2019 20:00
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi
No 20.03.2019 08:00 Līdz 22.03.2019 18:00
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Ģeogrāfiskā mobilitāte, demogrāfiskie izaicinājumi un teritoriju attīstība
No 01.02.2019 10:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Ģeomātika
No 22.03.2019 09:00 Līdz 22.03.2019 12:00
Risinājumi vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā un vides kvalitātes nodrošināšanā mainīga klimata apstākļos
No 28.01.2019 10:00 Līdz 28.01.2019 17:00
Spatial Planning and Governance
No 01.02.2019 10:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Telpiskā plānošana un attīstība
No 31.01.2019 10:00 Līdz 31.01.2019 17:00
Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga attīstība
No 01.02.2019 13:00 Līdz 01.02.2019 18:00
Ķīmijas fakultāte
Analītiskās un Fizikālās ķīmijas sekcija
No 08.02.2019 09:00 Līdz 08.02.2019 18:00
Ķīmiskās fizikas institūts
Nanoelektronika, nanotehnoloģijas un radiācijas procesi
No 01.02.2019 13:00 Līdz 01.02.2019 17:00
LU Botāniskais dārzs
Augu selekcija un introdukcija
No 07.02.2019 14:30 Līdz 07.02.2019 16:00
Matemātikas un informātikas institūts
Datorlingvistikas sekcija
No 21.02.2019 14:00 Līdz 21.02.2019 17:00
Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas
No 18.02.2019 13:00 Līdz 18.02.2019 17:00
Materiālu mehānikas institūts
Medicīnas fakultāte
International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia
No 22.02.2019 09:00 Līdz 22.02.2019 18:00
Mikrobioloģijas institūts
Humanitāro zinātņu fakultāte
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Anglistikas nodaļas sekcija "Kopiena un atstumtība literatūrā un vizuālajā kultūrā"
No 01.02.2019 15:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Antropoloģijas studiju nodaļas sekcija "Tolerance darbībā, sajūtās un domāšanā"
No 01.03.2019 09:00 Līdz 01.03.2019 17:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Āzijas studiju nodaļas apaļā galda diskusija "Āzijas sabiedrības: kultūras identitāte un modernizācija. Akadēmiskais pielietojums/Cultural Identity and Modernization in Asian Societies. The Academic Dimension. (Round Table Discussion)"
No 05.02.2019 10:30 Līdz 05.02.2019 16:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Ģermānistikas nodaļas (sadarbībā ar Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāti) sekcija "Zinātnes valoda"
No 29.03.2019 10:30 Līdz 29.03.2019 17:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Ģermānistikas nodaļas sekcija "Literatūra – kultūra – mediji (vācu valodas telpa) veltīta literatūrzinātniecei, tulkotājai, LU profesorei Dzidrai Kalniņai (1927–1984)"
No 28.02.2019 14:30 Līdz 28.02.2019 17:30
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Klasiskās filoloģijas nodaļas, Hellēnistikas centra un Latīniskā kultūrmantojuma centra sekcija "Antīkais kultūrmantojums Latvijā: Heri. Hodie. Cras"
No 28.02.2019 10:30 Līdz 28.02.2019 14:30
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas folkloristikas sekcija "Preiļu un Līvānu novadu vērtību krustpunktos"
No 08.03.2019 12:00 Līdz 08.03.2019 16:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas literatūrzinātnes sekcija "Jauniešu maltīte literatūrā, valodā un kultūrā"
No 12.02.2019 10:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas sekcija "Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss. Augustam Saulietim 150"
No 21.03.2019 12:00 Līdz 21.03.2019 17:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas sekcija. Radošais seminārs "Teātra mākslinieku iesaistīšana teātra zinātnes studiju darbā: mērķi, metodes, rezultāti"
No 11.02.2019 18:00 Līdz 11.02.2019 20:30
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF nodaļas Anglistikas nodaļas sekcija "Valoda starpkultūru kontekstā"
No 30.01.2019 10:00 Līdz 30.01.2019 12:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Romānistikas nodaļas sekcija "Identitāte un piederība (Identité et Appartenance )"
No 04.03.2019 10:30 Līdz 04.03.2019 14:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Romānistikas nodaļas sekcija "Jaunas teorētiskās pieejas spāņu kā svešvalodas apguvē (Nuevas aportaciones teóricas a la enseñanza de ELE)"
No 29.03.2019 11:00 Līdz 29.03.2019 13:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Romānistikas nodaļas sekcija "Mutiskās un rakstiskās saziņas prasmju izmantošana valodu apguvē . Pārdomas un dalīšanās pieredzē (Experiencias reflexivas en la enseñanza de las destrezas orales y escritas)"
No 29.03.2019 13:30 Līdz 29.03.2019 16:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas (sadarbībā ar Latvijas Nacionālo slāvistu komiteju) slāvu valodniecības sekcija “Balto-Slavica: baltu un slāvu valodu mijiedarbība un paralēles II”
No 01.02.2019 12:00 Līdz 01.02.2019 16:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Rusistikas un slāvistikas nodaļas sekcija "Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā, 3/Глобальные и локальные процессы в славянских языках, литературах, культурах 3"
No 07.03.2019 10:00 Līdz 08.03.2019 10:00
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sekcija.
No 06.02.2019 14:00 Līdz 06.02.2019 15:30
Prioritārā tēma „LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA”. Humanitārā doma – valoda, teksts, kultūra. VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA „LATVIEŠU VALODA”. Gramatika un tās saskarjomas: enciklopēdiskā vārdnīca. LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas Latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija „Gramatika un valodas normēšana”
No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
LU pētniecības prioritārā tēma humanitārajās zinātnēs LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA
LU pētniecības prioritārā tēma humanitārajās zinātnēs LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA
No 13.02.2019 12:00 Līdz 13.02.2019 14:00
Teoloģijas fakultāte
Reliģija – reālais un iedomātais
No 06.02.2019 11:00 Līdz 07.02.2019 17:00
Vēstures un filozofijas fakultāte
Filozofijas politiskums? No liberālās politiskās filozofijas līdz metapolitikai: filozofu skatījumi uz politiku un politisko
No 20.02.2019 14:00 Līdz 20.02.2019 20:00
Universitātes cauri gadsimtiem - vēsturiskā pieredze un šodienas pētniecības realitātes
No 08.02.2019 10:00 Līdz 08.02.2019 17:00
Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte
Aktualitātes biznesa, vadības un ekonomikas jomā
No 30.01.2019 14:00 Līdz 30.01.2019 15:00
Dalīšanās ekonomikas attīstības tendences
No 17.01.2019 12:00 Līdz 17.01.2019 16:00
Demogrāfijas vieta un loma sociālajās zinātnēs
No 22.03.2019 14:00 Līdz 22.03.2019 18:00
Ergonomika un darba vide. Industriālā inženierija
No 08.03.2019 15:00 Līdz 08.03.2019 18:00
Finanses un grāmatvedība: tendences un izaicinājumi
No 13.02.2019 14:30 Līdz 13.02.2019 18:00
Grāmatvedības un audita pētījumi un prakse
No 14.02.2019 14:30 Līdz 14.02.2019 16:30
Human Resources and Social Policy
No 14.03.2019 13:00 Līdz 14.03.2019 16:00
Impact of globalization to national economies and business
No 24.01.2019 15:00 Līdz 24.01.2019 18:00
Innovation ecosystems in rapidly changing business environment: formation, development and failures
No 21.02.2019 18:15 Līdz 21.02.2019 21:30
Latvijas tautsaimniecības izaugsmes un konkurētspējas aspekti
No 08.02.2019 15:00 Līdz 08.02.2019 18:00
Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)
No 22.03.2019 10:00 Līdz 22.03.2019 14:00
Mārketings un loģistika
No 31.01.2019 10:00 Līdz 31.01.2019 14:00
Plenary Session
No 12.02.2019 12:30 Līdz 12.02.2019 14:00
Produktivitātes celšana: iespējas un praktiskie risinājumi
No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 13:00
Publiskā sektora pārvaldība un ekonomika
No 08.02.2019 14:00 Līdz 08.02.2019 18:00
Tūrisma attīstības, izglītības un pētniecības aktualitātes Baltijas jūras reģionā
No 01.02.2019 13:00 Līdz 01.02.2019 18:00
Uzņēmējdarbības un vadības dažādi aspekti
No 22.02.2019 10:00 Līdz 22.02.2019 13:00
Filozofijas un socioloģijas institūts
Kritiskā domāšana,konkurētspēja, inovācijas un globalizācija
No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
Jaunākie pētījumi sociālajās zinātnēs
Daudzpartiju polifonija Latvijas politiskās komunikācijas procesos
No 08.03.2019 17:00 Līdz 08.03.2019 19:00
Jaunākie pētījumi sociālajās zinātnēs
No 22.02.2019 10:00 Līdz 22.02.2019 14:00
Juridiskā fakultāte
Plenārsēde: Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība : dažādu tiesību nozaru perspektīva
No 15.02.2019 10:00 Līdz 15.02.2019 12:00
Privāttiesību pilnveidošanas problēmas I
No 22.02.2019 09:00 Līdz 22.02.2019 12:00
Privāttiesību pilnveidošanas problēmas II
No 22.02.2019 13:00 Līdz 22.02.2019 16:00
Satversmē nostiprināto vērtību krimināltiesiskā aizsardzība
No 15.02.2019 13:00 Līdz 15.02.2019 17:00
Starptautiskās privāttiesības
No 27.02.2019 10:00 Līdz 27.02.2019 13:00
Starptautiskās publiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības
No 27.02.2019 14:00 Līdz 27.02.2019 17:00
Tiesību teorijas un vēstures aktuālie problēmjautājumi
No 28.02.2019 10:00 Līdz 28.02.2019 13:00
Tiesību teorijas un vēstures izaicinājumi Latvijas tiesiskajā sistēmā pēc neatkarības atjaunošanas
No 28.02.2019 13:00 Līdz 28.02.2019 17:00
Valststiesību aktualitātes teorijā un praksē
No 07.03.2019 10:00 Līdz 07.03.2019 13:00
Vārds doktorantiem krimināltiesībās
No 15.02.2019 16:00 Līdz 15.02.2019 19:00
LU bibliotēka
Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne
No 15.03.2019 09:30 Līdz 15.03.2019 14:30
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Augstskolas pedagoģija:jauni izaicinājumi studiju procesā
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Iekļaujošā izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Izglītības vadība
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 17:00
Māksla. Dizains. Tehnoloģijas. Izglītība.
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 15:00
Psiholoģija
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Skolotāja darbība personīgajai labizjūtai un sabiedrības saskaņotai attīstībai
No 08.02.2019 12:30 Līdz 08.02.2019 16:00
Sociālā pedagoģija
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Tradicionālais un inovatīvais pirmsskolas pedagoģiskajā procesā
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Tradicionālais un inovatīvais skolas pedagoģiskajā procesā
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Valoda un literatūra izglītības kontekstā
No 12.02.2019 12:00 Līdz 12.02.2019 14:00
Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika
Atomfizika,optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika
No 15.02.2019 13:00 Līdz 15.02.2019 17:00
Biomedicīna un farmācija
Biomedicīna un farmācija
No 22.02.2019 14:00 Līdz 22.02.2019 16:00
Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība
Augu daudzveidības pētījumi ex situ
No 07.02.2019 13:00 Līdz 07.02.2019 14:30
Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība
No 15.02.2019 10:15 Līdz 15.02.2019 12:30
Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana
Aktuālie jautājumi augsnes un biotas izpēte Latvijā
No 30.01.2019 10:00 Līdz 30.01.2019 17:00
Aktuālie pētījumi kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā
No 31.01.2019 09:00 Līdz 31.01.2019 17:00
Ģeoloģiskās vides resursi mainīgā klimatā
No 01.01.2019 09:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Latvijas klimats un ūdeņi - mainība, tendences un ietekmes
No 29.01.2019 10:00 Līdz 29.01.2019 17:00
Meža ekoloģija un pārvaldība
No 01.02.2019 10:00 Līdz 01.02.2019 17:00
Risinājumi vides resursu ilgtspējīgā izmantošanā un vides kvalitātes nodrošināšanā mainīga klimata apstākļos
No 28.01.2019 10:00 Līdz 28.01.2019 17:00
Senie baseini, ģeoloģiskie procesi, organismi un klimats
No 30.01.2019 09:00 Līdz 30.01.2019 17:00
Kritiskā domāšana, konkurētspēja, inovācijas un globalizācija
Apaļais galds "Fenomenoloģiskie pētījumi filosofijas globalizācijas apstākļos. Vidus un Austrumpeiropas fenomenoloģiskās aktivitātes un LU prioritāro tēmu attīstība"
No 27.03.2019 10:00 Līdz 27.03.2019 15:00
Apaļais galds "Padomju garīgums": prakse, tradīcijas, mantojums
No 26.03.2019 16:00 Līdz 26.03.2019 19:00
Etniskums globalizācijas apstākļos: socioloģiskie un vēsturiskie pētījumi
No 26.03.2019 12:00 Līdz 26.03.2019 15:00
Kritiskā domāšana,konkurētspēja, inovācijas un globalizācija
No 14.02.2019 12:00 Līdz 14.02.2019 17:00
Kritiskās un vērtību domāšanas dimensijas dzīvesstāstos
No 15.02.2019 14:00 Līdz 15.02.2019 17:00
Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija
Humanitārās zinātnes. LU pētniecības prioritārā tēma humanitārajās zinātnēs LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA (2016–2018)
No 13.02.2019 12:00 Līdz 13.02.2019 14:00
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai
Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai
No 25.01.2019 13:00 Līdz 25.01.2019 17:00
Medicīnas fizika
Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvi materiāli
Nano, kvantu tehnoloģijas un inovatīvi materiāli tautsaimniecībai
No 22.03.2019 13:00 Līdz 22.03.2019 18:00
Reģeneratīvā medicīna, biobanka
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja
Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja
No 01.03.2019 10:00 Līdz 01.03.2019 17:00
Latvijas Universitāte: Zinātne industrijas attīstībai
Latvijas Universitāte: Zinātne industrijas attīstībai
No 28.02.2019 09:30 Līdz 28.02.2019 13:30
Latvijas Universitāte: Zinātne Industrijas attīstībai
Latvijas Universitāte: Zinātne Industrijas attīstībai
No 28.02.2019 09:30 Līdz 28.02.2019 13:30
LU Akadēmiskā bibliotēka
Starpdisciplināra konference: ATSTĀTĀS ZĪMES GRĀMATĀ
No 26.03.2019 11:00 Līdz 26.03.2019 15:00
Starpdisciplināra konference: GRĀMATA KRĀSĀS UN ZĪMĒS
No 27.03.2019 11:00 Līdz 27.03.2019 15:00
LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija
LU fonda mecenātu atbalstīto doktorantūras studiju programmas stipendiātu zinātniskā sesija
No 29.03.2019 09:00 Līdz 29.03.2019 16:00
LU Muzejs
Zinātņu vēsture un muzeoloģija
No 21.02.2019 09:00 Līdz 21.02.2019 17:00
P. Stradiņa medicīnas koledža
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās
No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
Rīgas 1. medicīnas koledža
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās
No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
Rīgas medicīnas koledža
Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās
No 14.02.2019 10:00 Līdz 14.02.2019 17:00
Sporta zinātne un sabiedrības veselība
Sporta zinātne un sabiedrības veselība
No 21.03.2019 09:30 Līdz 21.03.2019 14:00
Alūksne
Audzināšanas izaicinājumi un iespējas 21.gadsimtā skolā
No 20.02.2019 09:30 Līdz 20.02.2019 15:00
Cēsis
Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas
No 12.03.2019 09:30 Līdz 12.03.2019 17:00

Personas dati

Apstiprinājums

Esmu iepazinies un piekrītu noteikumiem. *

Iegūtie personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu